MijnNFI

Forensisch-toxicologisch onderzoek naar chemische stoffen in (lichaams)materiaal

 • Algemeen
 • Intakecriteria
 • Opmerkingen

Vraagstelling

Bij dit product is de vraag: “Is specifieke stof A aanwezig in het (lichaams)materiaal?”. Of indien vooraf geen specifieke stof bekend is: “Welke stof is aanwezig in het (lichaams materiaal?”. Dit toxicologisch onderzoek kan zowel screenend onderzoek naar vele chemische stoffen als specifiek onderzoek naar een bepaalde stof omvatten. Het onderzoek kan zowel kwalitatief zijn (Is een bepaalde stof aanwezig?) als kwantitatief (Wat is de concentratie van een bepaalde stof?).

Intakecriteria

 • De geldende normen dienen in acht te worden genomen. Deze kunt u vinden op PolitieKennisNet.
 • Geef op het aanvraagformulier aan wat precies onderzocht moet worden.
 • Vermeld in de aanvraag de volgende punten:
  • omschrijving van het voorval;
  • datum en tijdstip van het voorval of overlijden;
  • datum en tijdstip van monsterafname of sectie;
  • herkomst van het afgenomen bloed en/of de urine, bijvoorbeeld bloed uit hart, bloed uit lies en urine uit katheter, indien bekend gebruikte bloedafnamebuizen; in geval van koolmonoxide geen plasma of serum;
  • in geval van overlijden het rapport van de schouwarts;
  • vermoeden van gebruik van geneesmiddelen en/of drugs, bijvoorbeeld voorgeschreven medicatie, lijst van aangetroffen (lege) verpakkingen van medicatie.
 • Aanlevering van bloed en/of urine alleen in een alcoholblok zoals bedoeld in artikel 8 van de Wegenverkeerswet.
 • In het geval van vluchtige stoffen aanlevering van afgenomen lichaamsmateriaal alleen in glazen potten, ter voorkoming van verlies van vluchtige stoffen.
 • Vermeld in het geval van koolmonoxide of er reanimatie is toegepast.
 • Voor dit onderzoek is een benoeming noodzakelijk. De deskundigen van de productgroep Toxicologie zijn opgenomen in het deskundigenregister, daarvoor geldt dat de Officier van Justitie een benoeming kan geven en deze niet hoeft te vorderen van de Rechter Commissaris.

Opmerkingen

 • Het toxicologisch onderzoek kan worden uitgevoerd in verschillende (lichaams materialen.
 • Voorbeelden van te onderzoeken stoffen zijn: specifieke drugs/geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, metalen, anionen, vluchtige stoffen, koolmonoxide of klinisch chemische stoffen.